mercoledì 2 maggio 2012

ite pecadu..


Ite pecadu…

Proite  no s’intenden sas  campanas
chi  zoccan  a  cuss’ ora su manzanu?
Folzis  in s’ighinadu lamentadas
si sun,  ca  las cherian  pius pianu.
Mentes  sonnidas  e ma’ ischidadas
dae su sonnu  fungutu  soberanu,
andende cuntr’ a bentu e  mala sorte
ispinghende sa limba  vesso morte

Como  pagu t’intendo, lebia  o forte
si no in coro meu zocheddende,
ateros sonos  giran in sa  in corte
onzunu s’est a tie ilmentighende.
Pro cantu eo ti giame e mi nd’ importe
atere  pes e manos sun prendende,
però de su chi naro nde so zertu
istonat  in Sardigna  su cunzertu.

Prima, de sonos  fit su mund’ abertu
 dae Caddura, sa Nurra  a Campidanu
finzas chi colpu ‘e grascia l’at infertu
s’ arrogu de limbazu italianu.
Nende chi fit  de su mund’  espertu,
imbeze Sardu  de ziviltade orfanu,
furat ch’ at su menzus tesoro
semper lughente in terr’ e  Logudoro.

Nessun commento:

Posta un commento