sabato 26 maggio 2012

isetende s'arveschida.. Black, Nolis, Pintore,Tamponi, Canova, Sini, Cambiganu, Masia--- Isettende s'avreschida

Paula Black

Luntan' ancor' est su lugore
chi dae s'orizzonte
isparghet alas intr' 'e nue...
l' abbaido e si che fuet
ca la tenzo in fronte
cudda lughe giar' 'e amore...
S' ìa pottidu, cun ardore
fatt' aìa su ponte
pro tottu bi lu poder juer...

Francesco Nolis ‎.......

a s'iscuru a passizzu in s'oru e mare
ido un'umbra niedda e oscura
chene trattos ne colores ne figura
faghe paura acurzu a bi passare
da chi su sole proad'a ispuntare
illuminada un'amabile creatura
e su sole cudd'umbra tenebrosa 
trasfomat in dea meravigliosa
o     
Nud' est in palas
ma de lugor' 'estìda
sa dea chi at in chint' unu velu,
no portat alas
e paret infrittida
pero' at etottu bis' 'e anghèlu,
mancari no l'ammustret
sa cara de s'illustre
bellesa, ca l' offerit a su chelu...
...no est musa terreste
de Anfitrite bella nd'at sa veste...

Anfitrite sa bella
fiza fit de Nereo
o sa fiza de teti e oceanu.
Fit nereide ancella
de poseidone creo
custa puru es d'aspettu galanu.
cun su velu biancu
no nde fato a mancu,
de l'amirare in palas fitianu.
bella incantadora
corona de tramontu e aurora.

Cantu chi cunsolare la cheria
custa bella dea solitaria
ma timòr' appo ch' idea variat
e chi s'amore sou no mi diat;
sa situazion' est precaria
de cadrea una bi nd'at ebbìa.
Chi Poseidone mi lu cunzedet
l'app'a basare nessi unu pede. #


meste in su sonno aparida
una immagine tropo belle
ass'inniziu mi paria istella
e de brillantese bella fiorida
chi mai in logu non l'aia b'ida
pro a mie pariad'un,novella
sa persone mad'isfiorada
ma non l'apo nemancu tocada


Un'immazine dechida a ojos mios
micchè giughen in logos de ammentu
m'ischidat sos sentidos pius bios
chi cun sa mente 'olan cun su 'entu.
Sa cuntentesa torrat e-i sos brios
pro carch'aizu 'e passadu cuntentu:
naschet su sole a nou a s'avreschida
e torro pro unu pagu a noa vida.


Eo li tia fagher
Su gori gori a palas
Ma forzis no si tias tremer mancu
Pro mi poder piagher
cando sa cara falas
Sinono restat totu nieddu e biancu
Che sa fotografia
Chi gito in mente mia
M’ ammentat una cumpanz’ e bancu
In iscola minore
M’ at dadu piaghere e pius dolore


gia li dedico un'atera ottada
dadu chi e nuda e a su friscu
siaida cunzessu s'essere tocada
cun sa manu suta su suiscu
tando si vidi innamorada
naramus'abberu de Frantziscu
pero si fidi istada persone vera
tando aimus faeddadu istarera


B’ido chi atzis consolu e recreu
in su faeddare de custa cosa
de cussa dea iscura e umbrosa
como bos pontzo parere meu
a lafagher gai la cherfidu Deu 
chena dolu peccadu o anneu
cando in bolu s’ est pesada
tottu l’ana bida e ammirada..
Fine modulo

Nessun commento:

Posta un commento