sabato 12 maggio 2012

s' abbila... Paula Black, Lussorio Cambiganu


 S'ABBILA --- Paola BlackUn'àbbil' appo idu

'olende maestosa,
mi nesit chi sa rocca fit atesu:
luntana da' su nidu
bell' e pensierosa
alas ispartas e biccu protesu;
e in cuddu appentu
gherrande cun su 'entu
cuntrariu, sas armas no l'at resu...
...una pinnìa solu
perdesit, in amment' 'e cussu 'olu... 


Lussorio Cambiganu


De’ s’abbila su ‘olu
Tue leas s’ispiru
Pro fagher caminare fantasia
Unu penseri solu
Che jumpat su biru
De dare ‘oghe a sa poesia
Cuntrariu su bentu
Li dat su cuntentu
De suberare su chi est imbia
Poi a punta fica
Puntat sa serpe e su ol’ ispicat.

Nessun commento:

Posta un commento