martedì 8 maggio 2012

a comare...De Antioco Giuseppe Casula (Montanaru)

A COMARE   ( De Antioco Giuseppe Casula (Montanaru) )

Non passo mai comare in carrera
senza mirare a sa ostra fentana
pro bos bider gentile e risulana
lièra e bella che una bandera

A mi narrer: «Bon giorno, bona sera»
cun sa grazia ostra frisca e sana
chi m’allegrat che sonu ’e campana
sonende a festa in die ’e primavera.

Bois a tottus los distribuides
custos saludos senza finzione
cun generosa liberalidade:

Sezis miraculosa e no ischides
chi sullevades dogn’afflizione
cun sa ostra divina bonidade.
Paola Black


A COMPARE

Compare d'ozu sant' e de sentidos
mi sezis onorend' in zelu tantu
cun su 'ostru bell' e amenu cantu
chi sos dulzores m'appo remonidos,

sos pius chi tenz'in coro recuidos
pro mi los rimirare cun ispantu,
ca su respettu meu tottucantu
l' azzis, e de s'affettu premunidos

sunt saludos mios d' "ave-maria",
chi bos los porz' a manzan' e pespèru
e donz' 'orta chi colades in s' 'ìa,

si mi respondides "gratzia-plena"
a cuntentu meu dades ammèru,
mi sulenades d' 'onzi dol' e pena...
Lussorio CambiganuPaula ,faeddas chin Montanaru
S’ abbila in poesi’ e Gennargentu
Chimbantabator annos est assentu
Dae cando nd’ at bochidu su faru

Forzis atie, at batidu su ‘entu
Cussa corona fat’ e foz’ e laru
Impare a su donu pius raru
D’ aer d’ isse leadu su talentu

Antiogu Casula desulesu
At cantadu in rimas sa muntagna
Sa cantone a fat’ a su pizinnu

E nott’ e luna pustis at istesu
De poesia essida dae s’intragna
Pesat pro Sardigna menzus Innu.Nessun commento:

Posta un commento