mercoledì 26 ottobre 2011

su 'inu noeddu


Su ‘inu noeddu

De sos sabores  ch’ essin  in natura
si nde podet fagher un’ assazu,
a donzi ora  de friscu o calura
iss’ est presente  in pinnet’ o istazu.
De Gennargentu oburu de Caddura
pro zente  siat frimma o in viazu,
sempre  li essin cussos elementos
chi renden  totu allegros e cuntentos.

Come  bi proan a su prim’ ispuntu
cussos noales , furados a su mustu,
zeltu  sun cudros e no ancor’ a puntu
daue l’essit  peroe cussu gustu.
Buccantes paren , fina pro aggiuntu
chi como si buffet  solu custu.
Inos li naran pro sa signorina
b’at  abba meda e paga  zuccherina.

In  cust’ assazu  de prim’ istajone
si podet  de annad’  anticipare,
si  ‘inu nou alet su tuppone
de s’ampulla  chi at a pienare.
Siet biancu oburu nieddone
onz’ inzateri si l’at a bantare,
chi alfat meda  o manc’ unu soddu,
siat  amenu o ticc’ e zoroddu.

Nessun commento:

Posta un commento