mercoledì 5 ottobre 2011

su gorropu...
In su Gorroppu

In su Gorroppu , logu e calancones
bi  tio ponner  totu su parlamentu,
abeltos a trascias e su ‘entu
e semenadu in terra de buccones.
A conca fica  e a fogu lentu
tio ponner sos peus mascalzones,
in s’intrada los cussigno a Caronte
eppoi   ponzo fogu a cussu  ponte.  

Cando  in segus no poden  torrare
sas feras totu essin dae tana,
mandados sos dimonios de satana,
cominzan issos a ilfolchiddare.
Unu pro unu, a totu preguntana
“Cal ‘ est de s’arte tua in su furare?,
Chi’ est  in su pecadu  mastru mannu?
Chie in terra ha fattu  pius dannu?”

Tottu  isperiende unu cuzzolu,
su poddighe li puntan  dae lalgu
a zoccos de salia dae s’iscalzu,
si giran tot’ a  s’omine solu.
“Canta mischinidade a carralzu
omines  de viltade in oriolu,
dae sempre l’azis osannadu
eccomo sol’ iss’ est s’acusadu?”

“Cussu in vida  de fadu eretu
nd’ at impitadu tantu  in su disizu
su chi no at apidu,  babu e fizu
in perun’ era..nemmanc’ in s’ isetu.
Chin feminas no at connot’ allizu
e tempus at passadu sempr’ arretu,
como no b’at muzere  chi lu ‘olet
niune chi  sas  ‘ozas  li  cossolet.”

“Tue inveze de cale parte ses?
Cale mischinade t’at infamadu?
Ses pro casu cussu chi at postu pes
nende chi  ladru est su romanu?
Eppoi tue, chi mancu bi cres,
as ispeldidu populu padanu.
in conca sa pasta lis as cundidu
nende  de nazione  divididu.”

A manca e  in mesu  b’ est sa zente
chi paret  in giudisciu isperanzosa,
no an cumpresu chi  intr’e sa losa
che sun intrados,  de s’ira furente.
“Bois  sezis  istados,   peus cosa
alides  pius pagu de niente,
etende gulpa  a s’ imbonidore
traitu azis  populu et onore.”

In chima de  sa pius alta runda
si alciat de sa paghe su vessilu,
su populu  inie chen’ assillu
disamistad’ e odiu che munda-t.
Eppoi  naran: “s’omine giustu millu!!!
Cussu chi de onore med’ abbunda-t
Comente  faghet isse abaidade:
Pover’ in canna,ma  ricu ‘e dignidade”


Nessun commento:

Posta un commento