mercoledì 5 ottobre 2011

s'intrada

S’ intrada

Unu ticcu ‘e latte elveghinu
Apo post’a iscaldire in sa furrazza
A 37 grados una tazza
Etadu b’ ap’ e jagu anzoninu
Poi e un’ iscuta chi s’est pasadu
Sa muriga giradu sa pieta
A pustis chin una grande preta
A fines  l’apo totu murigadu
43 sos grados ch’est pigadu
Cando leadu 'e tribides su fogu
A custu puntu este fatu su giogu
totu  dae su soru seberadu
Mi pijo sas manigas de camija
Sos brazos poi imbelgo in una pija
E subitu su casu nd’ este piscadu.
Intr’ e s’aiscu pro l' abattigare
Subr’ è sa banca fat’ e mastruascia
Duas frommas prezisas in sa cascia
Nde ponzo ..apitu e poder asciutare
Poi su soru a fog’ ap’ a torrare
Pro ponner su regottu in sa fruscella
Ca finas custa est faina bella
E b’ido su fiore seberare.
Totu s’incras poi ponzo a s’affumare
In su cannitu ligadu chin funeddos
Poi chin zente de bonos faeddos,
Chin tazz’ e inu mi l’apa a manigare.

1 commento:

  1. Saluto chin sa manu vene alzada
    aberta gai comente apo su coro
    Saluto sos amicos "prenna' oro"
    cumpantzos meos in custa caminada!

    RispondiElimina