martedì 21 gennaio 2014

s' ozastrus' ozastru

cantos mamentos as de mentovare?
mizas.. e puru alu ses nodidu
arbore 'e vida tue ses resessidu
a binchere tempus chena lu gherrare.

biadu a tie .. chi totu as bidu
e as sighidu a ti alimentare
in cambiu s' umbra e olieddu 'e dare
nudda cherias e nudd' as pedidu

chie t'at bidu, nde faghet ispantu
ateros linna t' an ismuzurradu
frueddas si rennovan a s' annu

e gai passat cuss' umanu dannu

chie sut' e a tie s' est frimmadu
l'as porridu de vida unu cantu.

Nessun commento:

Posta un commento