sabato 4 gennaio 2014

Bainzu Moro (Pattada 1841-1914) tratto da "Semidas" di Angelo Carboni
LAMENTU DE UNU PASTORE (Bainzu Moro – Pattada 1841-1914)

Tusu mi l’an su masciu e sagnadu
Cudda zente maligna e traitore
M’ an gitu atentu poveru pastore
E bene m’ ana sos passos selvadu

Sos passos m’ an selvadu e gitu atentu
Cussa zente maligna ingrata e vile
E calculadu m’ an che unu trusu
A daghi apo fidadu unu mamentu
Zocados si che sun in su coile
A moda issoro su masciu l’an tusu
Ma sento sa irgonza ei s’ abbusu
La sento pro chi lana non disponza
S’ abbusu sento ei sa irgonza
Lana già bi nd’ aiat de avassu
A daghi apo fidadu unu mamentu
Zacados si che sun in su coile
A moda issoro l’ an tusu su masciu
Ca lis piaghet su fiadu rassu
Sun mastros de s’ arte e l’ ischin fagher
Ca su fiadu rassu lis piaghet
E lu sagnan a s’ ena de su coro
A da chi apo fidadu unu mamentu
Zacados si che sun in su coile
Tusu s’ an su masciu a moda issoro
Si b’ aiat apidu calchi moro
Già fit istadu male saboridu
Si calchi moro b’ aiat apidu
Bi tian aere samben terramadu
Tusu mi l’an su masciu e sagnadu

Agatendesibei su pastore
Già bi nd’ aiat de perder sa vida
Fatende a pare chin cussu assassinu
Ma no chi selvat su malu fatore
In cudd’ ora chi faghes sa fugida
Ca faghet bai su birbante continu
Si gitu si l’aiat su chessinu
No fit istadu malu mannalitu
Si a chessinu si l’ aian gitu
No fit istadu in simile guai
Ma no chi selvat su malu fatore
In cudd’ ora chi faghes sa fugida
Ca faghet gai continu su birbante
A mie m’ an selvadu su bastante
A donz’ ora de note e de su die
Su bastante selvadu mi an a mie
Fina chi an apidu su etadu
Tusu mi l’ an su masciu e sagnadu

Fin tres dies selvende in d’ una maja
A bider si podia palas dare
Pro un’ istante a custa roba mia
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia si l’ an ischida lusingare
Mala pasca ma una valentia
Dadu l’ an a su masciu sa sagnia
A bider si fit bonu e si fit rassu
Una sagnia l’ an dadu a su masciu
A mie de afannos mi columan
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia si l’ an ischida lusingare
Mala pasca ma valentia una
Est istada s’ issoro sa fortuna
Su no si b’ aciapare calchi moro
Sa fortuna est istada s’ isssoro
L’ ana presu in pannuzu e postu in tasca
No sun istados pro sa laghinzaja
Chi gia l’ an ischida lusingare
Ma una valentia mala pasca
Apidu l’ an netu de burrasca
Et eo no aio ateru isetu
Apidu l’ an de burrasca netu
Et eo bi li sapo ilgeunadu
Tusu mi l’an su masciu e sagnadu.

Finas chi pius fide non s’ agatat
Paret chi siat morta o distruida
Non triunfat sa fide cristiana
Chin chie pius ti fidas e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
A sa fidada sa morte ti dana
Già b’ aiat anzone mesu lana
Ma no c’ at seberadu in su masone
Già bi aiat mesu lana anzone
Ma tenen su fraudu pius forte
Chin chie pius cupida e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
A sa fidada ti dana sa morte
No est istada sa mia a sorte
Bonu proe lis fatat e lis siat
No est istada sa sorte sa mia
Proite sa fortuna est de chie l’ at
Chin chie pius cufidas  e tratas
Chi mustrat de ti dare anima e vida
Ti dana sa morte a sa fidada
No reposat sa zente abituada
O dan sagnia o ti etan bentosa
Sa zente abituada no reposat
Che esser  de s’ anzenu ilgeunadu
Tusu mi l’ an su masciu e sagnadusa risposta de Limbudu de Pattada 1823-1909

SA CANTONE DE SU PASTORE (Limbudu - Pattad 1823-1907, rispondet a Bainzu Moro)

Pastore ite ti alet su lamentu
Si su masciu de s’ ama ti an tusu?
Cherfas o nono b’ istas in s’ abusu
Pro te est fata e remediu non b’ at
‘ai faghet sa zente abituada
Si che la andat sa manu a bonu sou
Como dannu e profetu est totu tou
E isparghes lamentos a su entu
Pastore ite ti alet su lamentu

Pastore no ti lees tanta matana
Depone de una olta sa idea
No ti fatas a cabu de piseddu
Pro te est fata e finida cussa lana
Non nde pones in ganzu ne istadea
E no nde sete unu fiocheddu.
Siat su masciu biancu o nieddu
Cussa lana est pro te ennida mancu
Siat su masciu nieddu o biancu
No isperes chi pius nde profetes
Pro te est finida cussa lana
E unu fiocheddu no nde sete.
Crebes ti anniches t’ ascete ti zoches
Est dannu chi remediat niunu
Pro te est fata e finida cussa lana
No nde pones in ganzu e istadea
E fiocheddu no nde sete unu.
Sos chi che tue trascurados sunu
Chie s’ annicat est frasca per lados
Pianghen su pecadu de unu chentu
Pastore ite ti alet su lamentu?

Maleigher li stes late e mamidda
Dae sas titas chi la san suzadas
A cussos ladros ma no ti est cossolu
A sos pastores c’ agradat a sa idda
Bene li sistan cussas abbulzadas
Pro me no nd’ apo ne baju ne dolu.
Tue istas tentende su cuzolu
Ma gia nde ides atera de vista
Tue tentende unu cuzolu istas
Gia ti giogan de nou su chicaju.
A sos pastores c’ agradat sa idda
Bene li sistan cussas abbulzadas,
pro me non nd’ apo ne dolu ne baju.
T’ anniches a t’ atapes como as aju,
T’ istranguglies o puru chi t’ impiches.
Como as aju t’ atapes o t’ anniches,
pro me ne mi annico ne m’ atapo.
A sos pastores c’ agradat sa idda
Bene li sistan custas abbulzadas
Pro me ne baju ne dolu no nd’ apo.
A t’ indigare pessas chi m’ iscapo
Si non ses bonu pro pastorigare?
Pesssas chi m’ iscapo a t’ indigare
Mai s’ idat ne tue ne armentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore chies a fora t’ at bogadu
Cheriat isse e tue maleitu
Dae pes finamentra a su atile.
Si eo in logu tou essera istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Tentende roba pinneta e coile.
Non ti nd’ abbizas cussa zente vile
Dae s’ ora chi b’ an ilfustu dente
Non ti nd’ abbizas cussa vile zente
Gia ti lean sa lana e pedde e peta
Si eo in su logu tou essera istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Tentende roba coile e pinneta
Chin fusile revolvoro e telzeta
Bulvura ballas ‘olteddu e istile
Chin telzeta revolvoro e fusile
M’ aia gitu pro morrer gherrende
Si eo in logu tou essere istadu
M’ aian agatadu mortu e fritu
Pinneta roba coile tentende
E no fio istadu che tue zarrende
Ne a clamores ne innoghe o cue
E no fia istadu zarrende che tue
Ma gia nd’ aio fatu de iscarmentu
Pastote ite ti alet su lamentu?

Pastore e ite puntu ti an batidu
Su istare intr’ e idda assesujadu
Timende che piseddu su titia
Como minetas si b’ aret apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu
Ma sos moros ch’ istan in Moria.
Cres e pessas chi faghes valentia,
cando ispiconas sa idda atraessas.
Chi faghes valentia cres e pessas
Tando sun sos ladros chi conchistan.
Como minetas si b’ aren apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu,
ma in Moria sos moros ch’ istan.
In pestantu t’ irroban e ti pistan,
biculu ti si manigan a cantu.
T’ irrobban e ti pistan in pestantu
Solu ti lassan che i s’ assu ‘e oros.
Como minetas si b’ aren apidu
Calchi moro pro t’ aer vindicadu
Ma in Moria ch’ istan sos moros.
Sa pedde puru ti ogan a loros
Si ti li sdrommis istadi seguru,
sa pedde a loros ti bogana puru,
e ti renden inutile e isentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Gia ti atin in totu a disisperu
Madrigadu e laghinza be i pones
Como a t’ ispinzare an dadu manu.
Sos chi sun pastores de abberu
Istan in s’ ama comente palones.
Atunzu, istiu, ijerru e beranu.
A die, a note, a sero e a manzanu,
a tempestas de abba, bentu e nie.
A sero, a manzanu, a note e die.
A boltas chena pane ne aunzu
Sos chi sun pastores de abberu,
istiu, ijerru, beranu e atunzu.
Paren tantas statua de brunzu,
morin ficados chena las lassare.
Statua de brunzu tantas paren
Chi superan s’ atalzu e i su ferru.
Sos chi sun pastores de abberu
Istan in s’ ama comente a palones,
atunzu, istiu, beranu e ijerru.
Sas montagna li sservin de disterru,
atraessende onz’ adde, onzi campagna.
De disterru li sservin sas montagna
Su sufrire li sdat alimentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore a ti la narrer ladina
T’ anniches o ti ch’ etes in su fogu
Totu invanu ti sun sos clamores.
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A diciu s’ est intesu a sos mazores.
No ischis chi sos grassadores mastros
Giogan sa franca chin misura e pesu?
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A diciu a sos mazores s’ est intesu
Tue in giogos su tempus as tratesu
E runda runda fatu de sos logos
Tue su tempus as tratesu in giogos
E de lana e de linu eadi ispiciu.
Chie fidat sa roba a piseddina
Resultat de pizinnos unu giogu
A sos mazores s’ est intesu a diciu.
No naro ‘e l’ aer postu in unu niciu
Ma a lu tentare de sa vida a costu.
No naro in unu niciu ‘e l’ aer postu
Ma fit male fidadu unu mamentu
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi dan a sa roba coidadu
Si la ‘iden sa idda est a disizu
Solu in cuddos meses de s’ istula.
Si tue be I fist’ istadu
Chei cussos chin grande contivizu,
postu s’ aian su ganzu a sa ula.
Inue est s’ oju bi fican sa sula,
a cusso chi diai mortivican.
Inue est s’ oju sa sula fican
Ma si lassan sa idda e i s’ acostu.
Si tue puru be i fist istadu
Chei cussos chin grande contivizu
Su ganzu a bula s’ aian postu.
Mancari siat su terrinu tostu,
drommiche fora e tentalas continu.
Mancari siat tostu su terrinu,
si no ti dan su restu e i s’ avanzu.
Si tue puru bei fist istadu
Chei cussos chin grande contivizu
A bula postu s’ aian su ganzu.
Ca li spiaghet su mossu licanzu
Atera olta gia ti dan a dossu
Ca li spiaghet su lcanzu mossu
E ti renden inutile e isentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Pastore su istare asi drommidu
Osserva ite lucru nd’ as bogadu
Chi lis as fatu ‘estires in donu
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu
Manc’ a bi prender unu cane ‘onu?
Lu tian aer timidu che tronu
Si calecunu b’ esserat bennidu
Ca aian giuiladu dae addane.
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu,
mancu a bi prender unu bonu cane?
S’ abbardente, su binu, casu e pane
Puru li sares postu pro caminu.
S’ abbardente, su casu, pane e binu
E finas calchi soddu pro ispender.
E cando mai in bidda ch’ at apidu
Pastore che a tie trascuradu
Mancu unu bonu cane a bei prender?
A gridos como ti faghes intender,
ma dae te sos ladros sun bestino.
Como ti faghes intender a gridos,
peus pro te, bi ares postu tentu.
Pastote ite ti ‘alet su lamentu?

Sa cosa manifesta a totu est giara
Chi sa gulapa la ‘etan totu a tie
Chena su dannu ei su disonore.
Pastore chi sa roba tenet cara
Bi andat fatu issoro note e die
E perdet sonnu fadiga e suore.
Como t’ an tusu su masciu mazore
Ma gia nde ides ateru ‘e abbusu.
Como su masciu mazore t’ an tusu
Gia ponen s’ ama in sa mantessi riga.
Pastore chi sa roba tenet cara
Bei andat fatu issoro note e die,
e perdet sonnu suore e fadiga.
Ite ti alen minetas e brigas
S’ as su masciu e de frutu non profetas.
Ite ti alen brigas e minetas
Si atere s’ est fatu mere e donnu?
Pastore chi sa roba tenet cara
Bi andat fatu issoro note e die
Fadiga perdet suores e sonnu.
Pius de cussa lana non ses donnu,
mancu a filu fiocu ti nde dana.
Pius donnu non ses de cussa lana
No nd’ sete mancu a pessamentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi curan s’ arte pastorina
Palatos s’ an fatu e aposentos
Frunidos de ispijos e cuadros
Pero tue chi tentas sa chejina
Ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
E fundu e capitale est a sos ladros.
Solas las mandas fatu ‘e sos padros
Sa gulpa est tua e pro l’ incher ti colas.
Fatu sos padros cha las mandas solas
Ei sos ladros per mare e per mundu.
Però tue chi tentas sa chejina,
ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
e a sos ladros capitale e fundu.
Dae te sun papende a mossu tundu
E tue fina s’ abba murgunzende
Dae te a mossu tundu sun papende,
dae non bi nd’ aer curiale
pero tue ti tentas sa chijina,
ti si ch’ andat s’ intrada in pagamentos
e a sos ladros fundu e capitale.
Rossos los faghes chei su mannale
Da chi a istare in bidda ti pisghet
Chai su mannale rassos già los faghes
E tue t’ ilgeunas a istentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Sos chi b’ abitan in cussu peguzu
Istan sempre a continu a bama tenta
E bennidu tempesta sa pius manna 
Unu turralu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est su letu issoro sa capanna
Totu ilfustos tremendesi che canna
E issos pius sanos e robustos.
Tremendesi che canna totu ilfustos
E li slampat su pilu chei s’ oro
Unu tuttalu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est su letu sa capanna issoro.
A las fidare un’ ora no an coro
In saltu abbeltu o tancadu ancora
A las fidare no an coro un’ ora
Siat in saltu brutu o saltu netu.
Unu turralu in conca an pro cuguzu
E unu suta pro isterrimenta.
Cussu est s’ issoro sa capanna e letu.
A su eranu nde l’ an su profetu
Ca nde li sgiogan de soddos in manu.
Su profetu nde l’ an a su eranu
Chi li sfrutat s’ intrada de unu chentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Si pastore non ses bonu
Leadi su marrone bae e zappa
Ca ti lu naro in giaru e no a cua
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O ch’ in mala custodia l’ iscapat
Est s’ inimigu de sa domo sua
Si su massaju no tentat sa ua
Sos canes e mazones nd’ alimentat.
Si su massaju sa ua non tentat
Si la zapat sa inza est pro castigu.
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O chin mala custodia l’ iscapat
Est de sa domo sua s’ inimigu.
Già chi a lu narrer m’ as postu in obrigu
Ch’ est adatadu a custu tou parrer
Già chi in obrigu m’ as postu a lu narrer
Totu a su parrer tou semus como.
Chie lassat sa roba a s’ abbandonu
O chin mala custosia l’ iscapat
Est inimigu de sa sua domo
Risponde a custos mutos chi ti assomo
No anden in boleu chena frutos
Risponde a custos chi ti assomo mutos
Ti servan pro b’ istare pius atentu.
Pastore ite ti alet su lamentu?

Nessun commento:

Posta un commento