sabato 11 gennaio 2014

s' arte (disegno di Silvestra Pittalis)

S’ arte.

Comente in su  pradu unu fiore
Ispicat  in su birde de s’ eranu
Est isse chi binchet  su colore
Su primu  a sa vista  pius  galanu
Gai  s’ arte poetic’ e  pintore
Sa fantasia e  su tocu ‘e manu
Bivet  atera vida  a oju abbertu
Subra  de  su reale  ch’ est afertu

Bidet  cantu su mundu est minore
E mannos sunt sos fortes sentimentos
Cumandat  res et imperadores
E nd’ etat  sos issoro monumentos
Bestit de paraulas s’ amore
Gherrat  sos  fastizosos  trummentos
Totu paret chi siat  intr’ e isse
Sa forza  de s’ ischidu de Ulisse.

Mai  chi si dat bintu, mai arresu
S’ idet a bias  che riu bogadu
Niune chi  lu potat render presu
Che isciau  chin penseri arrenegadu
Cando in bolu altu ben’ istesu
Liberat  cussa  forza chi l’ est dadu
Cumbinat  de s’ umanu  e sa natura
Perfetu s’ ecuilibriu  in sa pinturaNessun commento:

Posta un commento