sabato 11 gennaio 2014

s' animu gentile
S’ animu gentile

Proite como s’ animu gentile
No bolat in sos campos fioridos
Luzana bogada a beranile
Paren sos coros nostros intristidos
Mudos che derutos campaniles
Non tocat  s’ amore in sos sentidos
Romanticu su cantu e su faeddu
Mancat dae su coro e su cherveddu

Torra a custa terra.. torr’ innoghe
A fagher rundinedda cussu nidu
De te chelzo intender sa boghe
Pro sighire su cantu mai cumpridu
Cunvintu a modu seriu o chi gioghe
Est cussu su caminu e su sighidu
Pro poder dare un’ iscampiada
A campos chi fiorin sa mirada

No est de sa vida naturale
D’ aer semper sa vista intristulida
Chie pagu at apidu eretadu

A bias sa fortuna at agatadu
cando paret atesu fuida
torrat in segus e dat signale.l

Nessun commento:

Posta un commento