martedì 13 dicembre 2011

aite torras...???
Aite torras…??

Cantu ses bezu, ses  pizzinneddu,
onz’ annu rinnovende dae nou
nd’ essis  torra che puddighineddu
biancu nidu dae sa bucc’ e s’ou.
In die fritta ilfusta ‘e lentoreddu
totu enin a su cuspetu tou,
onz’ annu su meraculu rinnovat
s’ispera  in su sentidu  chi nos movat.

Curren ammentos a cando criadura
isetaio  a missa ‘e puddu,
cando Babbai Bitti o don Mura
a mesanote “Est naschidu Cuddu”.
Ti pasaian  subr’ e una pedra dura
ma fritu no aias e ne tuddu,
A subra  'e campanile pigaio
e campanas a festa zoccaio.

Como  chin sa edade  s’ est  solvende
su zoccu ‘e sas campanas  de sa festa,
mi paret de l’essere intendende:
pagu ..comente est sa zent’ onesta.
Passat  sa die tua franculende
pessende  a su tempus chi nos restat,
aite torras alu  pro a nois
si s’animu gighimus che bobois?.

Nessun commento:

Posta un commento