lunedì 16 luglio 2012

su fogu (Pintore, Masia, Cambiganu, Canova)
su foguSalude a totus una bona die
os'auguro de coro bella zente,
ma donni male e penas a chie
de sardigna brujat s'ambiente.


Inizio modulo

A chie brujat de s’ incras onz’ ispera
De su progressu fatu chi giudisciu
Su fogu che los leet custa sera
E los agaten fatos a pudisciu

Chie no ponet cara ..ma bisera
In mes’ e zente istat a peldisciu
No at rispetu de s’umanidade
Ebbai bivet tota s’eternidadesos chi brujan s’ambiente 
giuttana sa cara brujada
e chie est gai fettente
non connoscada de cras manzanada..
A chie brujadu mi l'at s'ortu
chi tenia costoidu che giardinu,
contrariu li enzat su destinu
chi a su sero bi arrivet mortu.

s'eternu riposu tenzat in su fogu
custa es s'unica pregadoria,
chi so lominos leadu s'at a giogu
a sa propia manera allutu sia

siada alluttu dae manos suas
chi non drommada pius in cabidale
chi nd’è li sian segadas ambas duas
dae bonu serracu o a bistrale..

Dae sa chejina bi naschet su fiore
Chi faghet in natura su riscatu
De omines sos males e s’errore
Muntenen custu mundu a ricatu

Issos sun chena gosu e ne core
E faghen chin dimoniu baratu
Li dan de custa terra sa bellesa
Pro aer in s’ ilferru eterna resa

Lampu ca istadu lu ses abistu
ses pienu de donos seberaos,
in manos e in sos pes so jaos
ti cravene comente a Gesucristu.

Isse no l’at fatu pro achistu
Ma solu pro lu bider distruende
Su gosu sou est cando fuende
Idet s’ aminu sou chin mefistu

belenu li diana pius a pristu
chi crebede cras de morte mala
in tumba li ponzana effige e vistu
ismentigadu e postu a un’ala..

Cussa colora chi b’est restada ‘ia
Iss’ est chilchende pro li donare frutu
De cussu fogu chi prima at allutu
Onzi dolore e penas li porriat

De cussu male no at'a fuere
riservada pro issu es donni pena,
a lu ider durante sa vida terrena
pianu pianu valendesi a piuere.

si sunu istudados los torrene alluere
si sunu alluttos nd’è siana istudados
in peus galera che siana cravados
in manera chi in vida non torrene annuere..

Su fogu ‘e sant’ Antoni lu trummentet
Sa carre oltulada in malighinzu
Subra aghedu malu a diluente
impare a sa benzina in allughinzu

Chi sa pedde li peset a prabastulas
e li jambet in peus sa figura,
pro su male non bi agatene cura
e che truncu bogadu siat a astulas.

Gai comente cossumit su lominu
Tio cherer a isse brujare
S’ ischina pustis li tio mujare
Che a manig ‘e su cocerinu

 chi lis siana catzadas botzas e gulas
chi non torrene a bidere mandigu santu
siana pienos de lagrimas e piantu
ndè lis sian segadas tracheas e bulas...

Be deo l'auguro custo frastimos
si movana che unu terremotu,
pero chi susu no li valan totu
ispero li valene nessi sos primos.

siuna parte s’avverada faghimus inchinos
pro tottu su dannu chi an semenadu
si solu unu raju li fidi faladu
non aian appidu bisontzu de tantos frastimos .. • Francesco Canova A su chi ada azzesu cussu luminu
  pro ponnere in cadura su fogu
  sos canese silulene a giogu
  finas cando s'icheste istrachende
  e os, canese silusian mandigende
  e non bi restede manco istintinu.
 • Francesco Canova

  deo cussa persone l'ignoro
  pro su chi ada fatu a dispetu
  marture gia restede in su letu
  non bepada pro issu afficu
  cun sas manos suas feted'impicu
  benzad cundanadu dae Sidoro.

   gia bastaiadasa calura
 • ma pruite bada postu fugu
  este pecadu brugiare su lugu
  cando sinde godidi sa zent'intrea
  e oe vivene tottu in pelea
  sa bona parte de sa cadura


 • Francesco Canova

  a friastimare non'est giogu
  ma como gia mi ada cuntrintu
  dae su tumore benzad lintu
  dae sa conca finas a sos pese
  de vida non'apad pius de mese
  siada issu in cualuncue logu
Fine modulo

Nessun commento:

Posta un commento