martedì 10 luglio 2012

proite sardu....


Proite sardu…

“Proite sardu cheres  faeddare?”
Gai mi narat  in s’umbr’ iscurosa,
un’ oghe  chi mi  paret d’ iscultare
bessida dae  intro de una losa.
Mi  ‘olto,  cantu  isto a mi girare,
narat: “abbaida,innoghe  reposat,
sa limba chi alu gighes in mente
e chi s’ intendet  pagu frecuente.

Fato pregunta:  "cal’ est su destinu
de custa faeddada  sempr’ intesa,
si  morit comente su luminu
o puru  b’at ispera  in sa ripresa?"
“Dipendet  dae comente in su caminu
sa sorte  de Sardigna 'enit ispesa,
est tando  pius luego  che tardu
ch’ idimus  si che restat su sardu.”

Pro l’aer, l’apo sempre in disizu
de fagher cantos  chi ti dian boghe,
però  perunu babbu a su fizu
li narat: “ torra a faeddar’ innoghe”.
Bisonzat de cambiar’ indirizu
prima  chi  su connotu  si ch' oghet,
chena faeddu chi  nos diat presentzia
nos mancat  raighina et essenzia.


Nessun commento:

Posta un commento