lunedì 2 luglio 2012

istrallerasIstralleras….


Deris no amus bintu cussa copa,
ca sos ispanicos sunu sos primos.
Peroe ancora cu printzipio frimos
semus so segundos de s'Europa.Segundos amus esser in Europa
E forzis est bonu su presumu
Ma che a nois no bi nd’ at mancun
In fat’ economia andende topa

De donni crisi nos libere deus,
pro cantu pagu nos consola,
peroe de s'italia male e peus,Cando parede bittoria iscontada
e italicos cunsiderados favoridos
istana mudos tottu sos ischidos
cà dando est pius manna s’iscottada..


cust'est situazione peccia
chi a niunu pare chi consola
si male istada abberu ispagnola
iti'? adanarere tando sa greciia...


De su bilanciu cherian fagher maja
Politigos gioghen a su pallone
Mancu inie sos contas torraian
In custu mundu infaust’ e imbroglione. fini fatende issos bellu paragone
chi MONTI nd'ete. puru cunvintu
dadu chiu sa Germania ad bintu
chi issu diventaiada campione


Fini tottu toppos e isciancados
cussos nostros calcisticos paldinos
su bachiddu bi mancaiada poverinos
cà tottu istraccos e ispompados...
Oramai totus che semus rutos
intro de unu mannu calderone,
sunu in crisis totu sa natzione
parimos abberu a fuste iscutos.


Si mi pontzo a fagher paragone
tra pallone e s’economia
bos la naro veridade mia
forsi est mentzus su pallone..


Emma Cubeddu ‎*

in custu mundu prenu de compradores 
a donzi parte bido solu imbrogliu 
e prenu lu tenimusu su convogliu 
binchene sempre solu sos traitores 
in politiga , giogos e isfida 
non la binche mai s'onestu in custa vida


 Eo muntenzo s’ idea singulare
Chi mi d’at gosu e finas allegria
Fato tribagliu solu pro giogare
E chilco sempre bona cumpanzia
Mai mi la leo pro m’ arrabbiare
Ma solu pro nde fagher ironia
Cando mi giro e abbaid’ in tundu
Mi paret pius galanu custu mundu.


Tottu amus sentimentu gai profundu
fattende diferentzia tra politica e giogu
su pallone servidi pro isgarrigu de isfogu
e isse si nd’è riede cà est tundu
e siada pro remindu o vagabundu
li benidi in patria cussu logu
e non so né istupidu e né allievu
cà cando s’inchede m’abitzo chi dà sollievu..
Tra sa rocas trainos e fiores
naras es custu mundu galanu,
simile e tale est a su soberanu
pro sa natura formas e colores.
Peroe ides su genere umanu
es rutu in dramatigos erroes.
Ba politigos chi andan'a sa tulpa,
is penas pagat chie no d'a culpa.


 De fiores nd’apprezzo cussa tuppa
cando sunu binnidos e profumados
ma daghi a sacrifitziu pius giamados
in rivolta torrada cussa truppa
cà sos potentes si mandigana sa pulpa
e sos poberos restana isossados
e tando fintzas giogu est malaittu
cà serrada sos ojos a miseru poberittu..


A politic’ e ladros ponzo fogu
Ma no m’ abbujan su penseri meu
Pedo iscuja a Cristos e a Deu
E prego chi che boghen disaogu
Sa vida est che costas d’aldu reu
Pien’ e ispinas ma de sabore togu
Onzi minutu di issa mi nd’ atato
E in versos de poesia mi b’agato.


Giuseppe Pintore ‎*


Deo nde goso pro donni respiru
pro cantu bi at pena e disisperu,
ca sa vida umana est'un'amiru
pro cantu cumplicadu su misteru.
Chi fit pretzisu donni ministeru
e sa poltiga no nos leat in ziru.
Aimis a bivere che Deus e santos

Lussorio Cambiganu Siat pro sempre

Su male no est mai a una faca
comente mai sunu sas virtudes,
abbias dipendet dae sorte maca
ateras dae comente sun sas rughes.
Cando sa vida si mustrat istraca
siat omine che femina sun nues,
onzunu andat sempr’ a contu sou
chilchend’ ateru mundu.. unu nou.

Totu l’as chilcan in ortos anzenos
cussas berduras chi paren pius friscas,
pessan ch’ inie no b’ apat anneos
e triulan su logu chin sas triscas.
Dae mal’ in pesus , no b’at rimedios,
bi restan solu de pastu sas liscas,
cando no s’acuntantan de su sou
totu che finit in maja ‘e rhou.

Cando pustis si pessat de torrare
a su foghile chi l’at caentadu,
bi cheret manna forz’ e ilmentigare

su chi prima l’at fatu castigadu.
Ma si torrat a nascher cussa die
siat pro sempre, a che sole cuadu.


Paola Black ‎--- :/ mah...!


Tottu intrat intro 'e su muntone
ibue b'at de s' 'inare circùlu
su poberu si la leat in culu
siat politic' o camp' 'e pallone....
Non creo chi como b'intre sa sorte
e mancu culpas tene su destinu.
Su pische mannu ch'es su pius forte
ch'ingullit su minudu peregrinu.
Oe b'amus untulzos in s'arta corte
cun bancarios chi ana pedinu.
de ti furare totu dae busaca
duncas cussu no es pro sorte maca.

rejone es ca in ortos anzenos
bi sunu incue sa menzus elvas,
ue ladros e personas supelvas
si faghene sos iscalzos pienos.
Chi a custos non ponimos frenos
totu si leana e chi osselvas.
Ingrassende sunu sena meritu
ca pius furana pus nd'ana diritu.

E nois adduramos ispiantados
faghinde parte de su populu boe
c'arat sa terra pro unu punzu e fenu,

cussos tian'a cherre sepultados
invetzes de crasa menzus oe
solu gai nde torrat su serenu.A binchere bada alu tempus e ora
Sos ispanicos si sun mustrados pius de capazidade
Sanos siemus e chin sa bonora
Ca amus perdidu chin onore e dinnidade
Ma guai si los torramus a incontrare ancora
Los amus a ispumare che anade
Mantenu s'odiu ca s'occasione no ada a mancare
E tando chei sa bozza bos faghimus volare.


Inizio modulo

Iaspanigos no sun custos sos malos
Ma cussos de Tilipu bellu (filippo il bello)
Pro seculos issos no san invasos
Nende chi fimus de su mundu zimbellu
“Pagos e malos et mal’ unidos
Restat ancora de mutu su sugellu
Como imbeze in sa mantessi sorte
Semus impare tra vida e sa morte

Narami tue Mariu si istranzas,
las cheres genuinas o chin trucu
de bona carre o menzus si sun lanzas
nessi pro prima agatas su bucu
sas ateras a inie t’aganzas
ma poden esser tie de assucu
forzis est menzus chi che gite sa rima
ebbai cantamus o a sa murra che a prima
Fine moduloFine modulo

Beni lussoriu chin chie as in piaghere
Siat amiga o chin sas pobiddas
Eo bos cumpro, ca è pro s'istranzu unu dovere
Mancari istasidas, nieddas, grogas e chin mannas mamiddas
Bos cogo petta, bos do casu e binu e bos fatto sere
Ma si muzzere mia ischit custu, oi ite ischentiddas.
Tottu a su pius de binu e recattu non amus a tatare
E sas feminas anzenas, a atere l'as amus a lassare.
Su Maruzz.


Inizio modulo


Alu ses tue Mariu timidosu
Che cando fimus in ‘Uthieri
Totu istudiu, in cantu e gosu
In badde.. cuss’ antigu zilleri
Inie Cubeddu chin Pirastru diciosu
Faghian rimas che Dante alighieri
Tot’ est permissu in sa poesia
Sa buglia, s’ istrallera e zelosia.
Fine modulo

Nessun commento:

Posta un commento