mercoledì 25 luglio 2012

Deus
Deus

Deus it’ est ? si no cussu cossolu
d’ esser  in cumpanzia ‘onzi mamentu,
no timmer mai de restare  solu
mancu cando  ses in  mancamentu.
Fuis  lestru da’  onz’ oriolu
s’ ischis  de l’aer semper in ammentu,
Deus  est  faru e lughe  totue
bastat de  lu leare in coro  tue.

Isse  in su desertu  est presente
in chelu e  mare in montes e pianu,
sempre totue est in mes ‘ e zente
in  di’ e festa  e de fetianu.
Est un’ alenu  lebiu e silente:
ch’istat  in cor’ e Jesus  Cristianu,
de agnostigos,   ateos  e devotos
d’ateros  santos  finas no  reconnotos.

Deus  no  dat a niune sas palas
ca  est de totu  prinzipi’ e fine,
 est  s’ispiju   de ojos  in  caras
chi no apitan de s’ egu  su machine.
Sempr’ Iss’ est ..  cando  sorrisu in laras
apparit   in sa femin’ e s’omine,
chi sun innanti a su cuspetu Sou
rinnovende s’ amore dae nou.

“Oh !!Deus meu.. ohi !! mamma mia”
Proite  totu a tie invocan??
Forzis  in sa frigura de Maria
isperan, e pro cussu  la pregan ?
Pessende  chi paraula bona diat
sos cosinzos e pes a issa toccan,
ma  sa Segnora Nostra Immaculada
nos cheret leare   a s’ abbrazada. 

Deus est   s’eternu,  est  s’ infinidu
s’ isteddu  luminos’ in note jara,
in  mente lu gighimus  remonidu
cand’ essit ... s’ illuminat sa cara.
Paret  atesu..  a  bias  mai  bidu
e puru  est  innoghe .. a donz’ ara,
est  sa fide.. su menzus sentimentu
pro ti sentire un’ astru in firmamentu


 
1 commento:

 1. Giuseppe Pintore

  Deus narana chi siat imensu,
  ma cantu est'imensu no l'apo idu.
  dae su pessu meu es fuidu,
  proite issu m'a dadu su cunsensu.
  Chi no mi cheret e mi at peldidu,
  tando est unu deu senza sensu.
  Chi issu es faru universale,
  proite lu permiti tantu male?

  Naras in su desertu es presente
  in mare montes baddes e pianos.
  Pero pagu s'ocupa de sa zente
  osselva cantos bi nd'a male sanos.
  Pregas e pregas continuamente
  ma pare so rosarios sunu vanos.
  Siana agnosticos devotos ateos
  totu sunu in so matessis peleos.

  Chi es prinzipe lu est'a contu sou
  proite la faghet de re e padronu.
  Chi cussu deus istadu fit bonu
  aeret fatu unu mundu nou.
  E dadu no l'aeret issu in donu
  pro su benessere meu e tou.
  Invetzes intendo solu promissa
  promintit ma non ba data fissa.

  Acco ca tando pregana e l'invoccana
  e gai naran totus oi deu meu,
  e nois andamos de male in peu
  so males pius bi sunu e pius tzocana.
  Tando calchi olta intendes peldeu
  a parte ca lu pregana l'irrocana.
  Pero sa culpa no e sa mia ne tua
  proite es tota canta culpa sua.

  Chi issu lu es su santu ispiru
  bene gia s'istat in s'empireu,
  proite est'eternu e in retiru
  e lu lassat su mundu in anneu.
  Chi nde falet a pe o a buleu
  e gai osselvamos cussu amiru.
  Naran chi siat una lughe jara
  pero idu no l'amos mai sa cara.

  Paola Black

  Deus pro me est unu misteriu,
  pesso gai puru pro maigantos
  no balent preigas innos e cantos
  cant'operas de ben'a modu seriu
  pro cumprender su Sou Imperiu
  comente fattu ant tottus sos santos...
  ...eppuru neun'est torrad'innoghe
  ne mai nd'intendimos sa oghe...

  Forzis no solu viles peccadores
  semus ortremesura surdos puru
  e bivimos camminand'a s'iscuru
  pag'iscurtamos prus pagu bidimos
  pag'est sa fid'in Issu chi tenimos
  ne in creja ne altares mazores...
  ...Eo pro tantu pregare Lu tia
  pro chi sa cunversione mi diat...

  De beatitudines e virtudes
  istudiadu amos in dotrina
  cumandamentos ness' una deghina
  ma pagu nd'aplicamos cun salude
  a s' 'inar'attaccados ch' erighìna
  pessende sa candela no b'istudet...
  ...posca ch'arrivat s'ora de sa morte
  jambare la cherimis cussa sorte...

  Deus chi bi este giai bi creo
  capìtat chi l'atopo in camminu
  sos ogros jughet che Jesus Bambinu
  tand'ispantàd'a lu mirar'arreo
  cussu candore chi no l'appo deo
  cando ch'azudu neg'a su bighinu...
  ...pesso si cherz'amigu su Sennore
  tevo dispensare pagh' e amore...

  Lussorio Cambiganu

  Deus de su presente est su chi creo
  Chena pretesa ‘e fagher dottrina
  Est de sa vida alenu e raighina
  Est s’universu, tue e finas deo

  Paola Black ‎---

  Biad'a chi' biet Chelos Empireos
  prima de si corcare a ischina,
  deo ca so pecadora meschina
  lu prego sol'in sos mamentos feos...

  RispondiElimina