giovedì 5 luglio 2012

AMORE (Paula Black, Pintore, Desini, Cambiganu)


AMORE  (Paula Black, Pintore, Desini, Cambiganu)

"Il compagno o la compagna ideale esistono.... finchè stanno a debita distanza!..." (Anonimo)


Inizio modulo
‎---
S'amor'est su sentidu ideale
finzas chi restat in cuss'ambiente
pritte cando chi diventat reale
de su chi fit no muntenet niente;
e da' chi l'asa innanti presente
in duas dies perdet su cabale...
...no est sa prima 'orta chi lu naro
e in custa tesi mi che imbaro...
‎*
Ma gai est un'amore melanconicu
chi mancu si podet jammare amore,
s'ifortzu chi faghimos mnemonicu
pro poder jompere a su fiore.
Chi poi addurat amore platonicu
solu in s'immaginariu tenet colore.
Ma cando chi s'istima es profunda
es che cando chi t'imboligat s'unda.

UImbolende sentidios a iosa
paritraz bias mi nde so impudadu
ca donzi pensamentu e donzi cosa
proaer amore m'apo barattadu.
E como ch'isfozada s'est sa rosa
restat s'ammentu, s'ateru est boladu.
M'ap'a ponner a pintare su sentidu
bidu chi su ch'aii ch'est fuidu.

‎---
Acco' ch' ambos benides a sa mia
idea chi s'amor' est passizeri
bivet eternu sol' in su penseri
ca si paschet de cussa poesia;
est gai chi si cuntentat ebbia
finas chi si ch'addurat furisteri...
... ca cando chi una domo agattat
s'ispanniat che un' ou a catta...

‎*
S'amore bivet intro e su coro,
chi solu inie es manifestu,
de sa cale si nde faghe tesoro,
e pagu contat totu su restu.
Su valore tenet pius de s'oro
pro cantu bi siat unu protestu,
si mantenet inie soberanu
sustentu es de su genere umanu.


Mai apo crettid'a s'eternu amore
ma in bona fide 'eo b'apo proadu
B'apo postu sentidu, anima e core
cunvintu 'e cudd'amore decantadu
chi a s'esisenscia donat bonumore.
Hapo suffridu, ma no so iscaddadu
ca si ancora m'iscun sa fritza
ap'a chircare 'e la muntenner ritza:
..........Fin'a cando durat.......

‎*
Cupidu su famadu arcieri
mai firmat de tirare sa fritza.
Issu de s'amore messaggeri
isolvet su coro cun sa tritza.
Dessini as'ispera chi a sa ritza
addures ancora in cussu mistieri.
Narana finas a cando si caddada,
de amare abberu no s'iscaddada.
......fin'a chi si podet........

‎---
Ambos l'idides ch'appo sa resone
no appo mancu foddarìa nada,
pro Mariu est che frizz' o ispada
e Peppe intr' 'e coro si lu ponet
ma pro cantu de oro sa presone
in s'inserr' abbarrat pres' e lantada...
...cussa prenda chi libera lu fiat
solu pintada in sa fantasìa...


Già so restìu a dare sa rejone
ma Paula custa già l'at atzeccada
s'amore est bellu cando no est prejone
s''idet chi issa puru b'est passada.
Ma cando chi non leat sa passione
totu non paret una passizada
S'amore cando est mannu dat turmentu
cando s'accabat restat s'iscalmentu.
....fin'a cando no ti passat...


D’ amore est fatu su mundu
E ligat totu cantu su criadu
A bias isse curret vagabundu
In chie no l’at apreziadu
Ma sempr’ inie lu gighet in tundu
Isetat solu d’ esser invitadu
A ponner passos intr’ e su giannile
De chie at s’ animu gentile

‎*
Lassademi sa pena e su teu
bias tantas s'amore a primavista,
resultat una manna concuista
tando su coro si pesat a buleu.
Aboltas si finit in modu feu
tando e semper una cosa trista.
Chi tota vida no nos favoridiNo est s'amore chi a dispreju l'amus
giumpendecche sas jannas de su coro,
ca de sos sentimentos nos fidamus
ca in donzi amore b'ada unu tesoro.
Ma custu...chi si male lu frazamus
in conca e pes nos ponet milli loro(s).
Ma chie l'agattat mannu ed est eternu
no connoschet angùstias ne infernu.


Su sentimentu pius decantadu
Su pius chi est post’ in poesia
Sempre totue est istadu chilcadu
E a s’indonu natura lu daiat
Pro cantu siat isse ilmentigadu
Cando bi fit su coro zocaiat.
Niune lu podet negare
S’ amore no est cos’ e manigare.


S'amore est ispina et'es rosa
es rosa s'amore et'est'ispina,
la collis profumada e nuscosa
t'aggradat delicada e purpurina.
E gai es fata puru sa femina
cando la dimandas pro isposa.
Proite fatu gai es s'amore
misciadu tra gioias e dolore.


Dughentas poesia de amore
iscrittu apo pro s'ultim'amada
persadas medas bortas cun dolore
ca intro de su coro mi fit nada.
Ma, un'umbra passizera...e s'ajubore
sicch'at pijadu custa imbreagada.
Saffettu aia offertu cun sa luna
ma, a issa no li bastaiat una.
.....cheriat puru su sole...


S’ amore no est solu passione
Nemmancu est solu sentimentu
Est rejone, materia e pessone
Est benidore, presente e ammentu
S’ Amore a dresta si ponet
de su Segnore e su firmamentu
Est sa parte chi dat a sa vida
Sa forz’ e narrer “issa l’ap’ inchida”

‎---
Peppe ti piaghet sa rosa fina
ma torras a su meu argumentu,
osservas in sa rosa b'at ispina
suzetta de ti ponner turbamentu
ma cando la miras sol'in ammentu
no ti punghet ca no ti est bighina...
...gai de figumorisca sos panes
accurzu no nde cherent mancu canes...


A narre ca piaghet es notoriu
solu chi aboltas es supelvu.
Chi no es paradisu es purgadoriu
o inferru chi asteria donni nelvu.
peus ancora cando be su chelvu
tando es pius d'unu mortoriu.
Proite s'amore es fatu gai
firmu in logu no addurat mai.


De amore si pienat sa ‘ucca
Cando no at in coro su reposu
Gai faghiat sempre padre Luca
Cantende a finta cussu veru gosu
Totue est.. e sempre si tucat
Finas in logu pighidu e iscurosu
No est cosa chi frimmat sa mente
Ca trazat su destinu de sa zente

‎---
Tott' est bell'a distanzia segura
cando chi attere si lu peleat
e su malu e su bonu si leat
a malaoz' o a bortas a fura,
tando già paret s'abba pius pura
no s'illadinat s'est trulla o fea...
... tottu ca dae nois ch'est distante
bastet dae tesu fettat s'amante...

‎*
Deo naro pro rispettu de Mariu
a s'argumentu li ponzo frenu,
de istorias su mundu nd'es pienu,
bi nd'a positivas e contrariu.
Chie a patidu unu calvariu
tzeltu es ca non bivet serenu.
Proite sinnadu es tota vida
ca s'amore es sa peus ferida.


Totu est gulpa de s’eternu Dante
Ch’ at postu iin poesia sa trisca
De animas in ilferru errantes
Notas comente Paul’ e franzisca
A issos mi paret sembiante
Su sentimentu tou chi arriscas
Eo so nende de s’odiu chi espellet:
“amor che move il sole e l’altre stelle”

‎---
Tando tancamos s'ispinosu tema
da chi a Mariu l'est forte pesu
no est su primu issu chi arresu
s'est a-i sos amorosos dilemas,
 
in medas b' ant agattadu problemas
ca nd'ant tentu grave su cor' ofesu...
...pero', Mario, sigh' a lu cantare
s'amore ch'in poesi' at s'altare...


S'amore meu...fit sa vida mia
chi mancu deo puru bi creia
sa mente mia, tota poesia
sas dies mias totu...biadia.
Ma su destinu forsit no cheria(t)
ch'sere deo sighidu cussa 'ia.
Ca menzus cosas...si paran'in bia.


S’ amore est chei sa poesia
benit cando paret pius atesu
presente no est zeltu chi bi siat
B’ at mamentos chi pius est azesu
Est che sa braja chi restat semper bia
In d’ unu furru chi est ben’ inchesu
Amore.. amore… amore et amore
Ite bella paraula ………….. amore…!!

Nessun commento:

Posta un commento