lunedì 2 luglio 2012

siat pro sempre...


Siat pro sempre

Su male no est mai a una faca
comente  mai sunu sas virtudes,
abbias   dipendet dae sorte maca
ateras dae comente sun sas rughes.
Cando  sa vida si mustrat istraca
siat omine  che femina  sun nues,
onzunu andat   sempr’ a  contu sou
chilchend’ ateru mundu.. unu nou.

Totu l’as chilcan in ortos anzenos
cussas berduras  chi paren pius friscas,
pessan ch’ inie no b’ apat anneos
e triulan su logu chin sas triscas.
Dae mal’ in pesus , no b’at rimedios,
bi restan  solu de pastu sas liscas,
cando no s’acuntantan de su sou
totu che  finit in maja ‘e rhou.

Cando  pustis si pessat de torrare
a su foghile chi l’at caentadu,
bi cheret manna  forz’ e ilmentigare

su  chi prima l’at  fatu  castigadu.
Ma si torrat  a nascher cussa die
siat  pro sempre, a che sole cuadu.

Nessun commento:

Posta un commento