domenica 17 giugno 2012

su suzessuSu suzessu..


Naran  s’ omine est  fatu ‘e fele
cando sos contos a isse no torran,
s’ indurchit  coro  ilfust’ in su mele
s’ isse  campanas  de gosu li sonan.
Nudda cumprendet coment’ in Babele
cussos faeddos chi pagu li donan.
S’ omin’ est bonu  sempr’ a cuddu ‘essu
chi li garantit:  connot’ e iteressu.

De tantu fagher e pellegrinare
Jumpat  sos litos e matas in altura,
mai assuprit  ‘ue s’arressare
chircat  sempre sa menzus postura.
Est su modu pro poder  pessare
d’ aer su mundu  post’ in ditadura.
Ma no est gai.. no b’at perunu nessu
chin d’ una vida pien’ e  suzessu.

Cussu suzessu  chi est in sa mente
de chie at  su mund’ unoradu,
chi  est intrad’ in cor’ e sa zente

pro cant’ at fat’ e cant’ at pessadu.
Est  su mele..si bene est  presente.
ranchidu, duncas,si male est invitadu.

Nessun commento:

Posta un commento