venerdì 22 giugno 2012

A chena.. in cumpanzia


A chena.. in cumpanzia

Si fat’ un’ aparizu
tio  cherrer a faca
‘onzi cosa chi m’ at dadu cossolu .
Eo mi nde peso rizu
finas chi no s’abbacat
sa Lughe Manna  ch’ inchet su  dolu.
A pustis in s’abbizu,
sa femin’ istraca
ch’ at  porrid’ unu  frutu in su letolu
at una vida noa.
Issa  de mund’ est  cabu et finas coa.

A sa manu manca
benit su frutu nadu,
ca est  s’ ispuju  cras  chi mi  dat vista.
Passadu no si tancat
ca m’at generadu,
sos mannos chi m’an postu prim’ in lista.
Poi totu su sambene
chi su coro mi tenet,
ligadu , in di’ e cuntentu e finas trista.
Duncas sos afetos:
amigos, e cullegas pius diretos.

A sa fac’ estrema
sos amigos poetas,
pro alligrare chena e cumpanzia.
Cale si siat tema
amore o saetas,
totu  pienan coro e fantasia.
Mi  ch’ essit dae ‘ucca
disizu ‘e padre Luca,
de l’ider  de pessona una ‘ia.
Eppoi tot’ in ghiru
sos chi mi dan in poesia  s’ ispiru.
Nessun commento:

Posta un commento