martedì 26 giugno 2012

facebook
Face book

Chi est ch’ at batidu cust’ inventu
chi  totu est fatend’ ammachiare?
gosu abbias, ateras trummentu
ponet sa fantasia  a bolare.
Siat a sa seria  o coment’ apentu
oras de vida che faghet passare,
totu su mundu intr’ e inie finidu
comente  muncarolu   remonidu.

Manzan’ e sero, a prim’ abbelt’ e oju
totu inie abberin  s’ isperaglia,
chilcan sas novas, o  ater’’ abboju
chen’ agatare su cabu de sa maglia.
Abbias  si buscat de totu, che in su poju:
siat pische ‘onu, o puru   inie s’ incagliat,
su sinu ‘e sa rejone e su sentidu
paret  su connotu  mai cumpridu.

Inie  pessende  de poder    agatare
su  chi de’ sempre est ‘istadu  negadu,
de poder  un’ iscuta faeddare
de totu  su chi s’ est  prima  cuadu,
Zente chi pessat de poder poetare
faghet  de mediu d’ esser invitadu,
a su cunsessu  de musas d’ Elicona
subitu poi  si nde faghet padrona.

Totu nos giamat isse a s’apellu:
notifigas de grupos e amigos,
divent’ est  motiv’ e arrempellu
finas a  tarda note ben’ aldidos.
Cand’ a manzanu sonat campanellu
est s’ora chi nois semus pius sonnidos, 
ma prima  d’aer su pè  in terra pasadu
bidimus  cale novas b’at  ‘intradu.Nessun commento:

Posta un commento