domenica 24 giugno 2012

su moddizzosu cuartesu..

Su moddizosu Cuartesu

Custu manzanu so aculziadu
a sae zia Rosina Cuartesa,
sSu moddizosu apo comporadu
ancora caldu  de sa braj’ azesa.
In  Funtan’ Ortu totu s’ighinadu
profumat de simul’ una bellesa,
cussu fiagu e cussos sabores
chi nos faghen torrare a minores.

Unu chi pesat  chilu ben’ o male
che l’apo git’ a domo  a fagher ‘ustu,
ateros duos minores   uguales
cundidos  de chebudda e  lald’ arrustu.
For’ e su furru , mi los ponz’ in murales
chena  pessare si fit cuddu o custu,
su pane bonu , sabores de una ‘ia
chi m’alimentan  corpus e fantasia.

Nessun commento:

Posta un commento