lunedì 18 giugno 2012

chin.. Anghelu..

Faeddu chin Anghelu…

Sos annos sun passen’ in poesia
dae cando  m’ as abbeltu s’isperaglia,
no isco si est sa tua o sa mia
custa musa ch’ isparat a mitraglia.
La gito  fatu , sempre est imbia
‘ue ponzo   passu bi restat sa raglia,
paret  su can’ e totoi  masedu
mi sighit chena m’ esser de impedu.

Onzi  mamentu  lu coglio  intr’ e sa nella
de sas siendas  bene costoidas,
totu remonzo  in sa rima bella
pro  dar’ ammentu a chie no las at bidas.
Sun  atimos  de lughes  chi s’istella
lassat  de su coete.. poi finidas,
prima  chi  si ch’ imbelgat in s’eternu
nde l’og’ a foras  dae  cuad’ internu.

A bides cant’ est  donosa sa vida?
Cantos fiores naschen dae su dolu,
pariat d’esser  solit’  atrivida
de poder dare a tie  cossolu.
Chin   cosa  mai apid’ e ne bida
unu manzanu  chin  penseri solu,
de ponner su piant’ in  cuss’ ispera
chi nos  at  dadu  nusc’ e vida vera.

Custu manzanu, legend’ a Padre Luca
in su libberu tou ,  sempre presente,
ap’ idu  cantu tue   li das buca
a s’ animu rebelle .. impenitente.
Abbias fatu su logu si tucat
e cantat  vid’ Hermosa  pro sa zente,
poi  tot’ in d’unu chilcat su cuntentu:
cussu divinu, intr’ e su cunbentu.

Cant’ est  trista, tantu  soberana
est  s’stadea  chi cheret su pirone,
no b’at  nudda  chi bivat in chitana
ca che lu leat su primu bulione.
Zeltu piaghet sa vida bella e sana
ma pustis  cheres finas  millione,
no  finin mai  in vida sos disizos
comente paris  ‘enin sos fastizos.

Cando t’ ap’ idu  in sa cunferentzia
s’ atera die ,  in s’ oru  de  Casteddu,
chissà cant’ as patidu sufferentzia
chi t’at leadu  corpus e cherveddu.
E puru dae s’ ojada  in  elocuentzia
 ap’ idu a tie   comente piseddu
chi gighet  su mundu in pramm’ e manu
e no connoschet  malaid’ e sanu.

Bell’ a Nostra Segnora  presentada
chin s’ umilesa tua l’as fatu donu,
faladu nd’ as sas penas dae Patada
pro las  porrire a ‘Issa  in abbandonu.
Segura est  sa grascia chi ti dada
ca ischit cantu s’ animu est bonu,
tantu est bonu  cantu est  cumbatente
cuntra  sos males chi ferin  sa zente.

T’ ammento cantu t’ ap’ imbidiadu
nadende a tretu longu  in abb’ e mare,
no amment’ e t’ aer mai suberadu
in  artes  de sa vida o su giogare.
Sempr’ onzi cosa  a seberu leadu
a frutu bonu  as gitu a madurare.
De una cosa, però  sa ‘ issa est mia:
"d’ isterrer versos   in sa poesia."
 


Nessun commento:

Posta un commento