sabato 2 giugno 2012

frantzischinu Satta

Frantzischinu Satta


Lezes nobas
Tassas de cada casta, maladìas
pistichinzos, mannucros de loroddu,
promissas chi non balen unu soddu
manuzas malas, milli balentìas.

Su poveru, una ruche a cada coddu,
su riccu, semper prenu ’e galanìas,
nos affocat su coro ’e titulìas
incumentadas a s’affroddu affroddu.

E nois chene chìschiu e chene importu
sichimus a rucrare frittu e gana
semper istrintos in su caracolu.

Non s’adderettat prus su ramu tortu
si non fachimus lezes chi nos dana
frizzas de luche, granos de cossolu.
(F. Satta)Lussorio Cambiganu 
Su tempus si che passat Franzischinu
Innoghe semper semus tribulende
Cand’ as cantadu a poberu mischinu
Sos tempos fin ‘ alu isperiende.

Como gighimus tot’ a malighinu
Su mundu paret chi siat morzende
Nara si tue in cue ses bidende
De metzorias si nd’ ides a vicinu?

Tue ch’ as passadu sa vida cumponzende
Versos d’ ispera e de bona sorte
Inue semus andende in custa bia?

Forzis d’ umanidate trista a morte?
O puru bolat che sa poesia
E a cuncoldia e pagh’ est preparende?

Nessun commento:

Posta un commento