sabato 23 giugno 2012

aultidu...Aultidu…

Si Deus torrat at ‘ onzunu su sou,
in chelu  pigan cussas criaduras
chi  no an bidu nudda dae nou,
in  d’ una vida ‘etad’ in sas cresuras.
Inie ilfechidas dae su rhou,
no an  apid’ in terra sas bisuras
chi su Segnore  at disignadu
pro  esser  dae totu sol’ amadu.

Forzis  in su disegnu  soberanu
tot’ est  iscritu, totu est previstu,
nende nos  “bois  animu cristianu”
de  fagher malu, Isse s’ est abbistu.
Falad’ in terra, ‘estidu de umanu
subr’ e sa rughe at postu su crabistu,
chin su dolore samunat su pecadu
esempiu  gai  ladinu nos at  dadu.

Naschidu  est  in gruta poveritu
chena manteddu ne lizos de oro,
a  faca no l’iscaldit su coritu
ma:  ain’ e oe chin s’ alen’ issoro.
Gai   a totu che  cazzat su fritu
cando pienat   d’   amore   coro,
comente  mama e babbu generosu
chi  no lis  tocat mai su ‘elosu.

Pro cantu podet parrer de tristura
dolore est de isse cuss’ amigu,
chi dat  in s’Eternu  sa gosura
a chie no nd’ at peldidu  su sigu.
In lacanas de vida  sa messura
incunzat  in peleas su menzus trigu,
sa semena ch’ at fatu in aradura
ch’ at aultidu  su bis’ e criadura.

Nessun commento:

Posta un commento