martedì 29 novembre 2011

..a su grupu "solu in sardu"
Solu in sardu

In custa cumpantzia sol’ in sardu
Si podet faeddare  tota die
Siat  a seriu che a rie – rie
Dae manzanu finzas a  sero tardu
Assuprin dae totue, dae ‘ue si siet
Abias dae terra grega chin riguardu
Beppe Pintore  mandat sos saludos
Gai sentidos , de l’intender sos suldos
Totu che  dan una bona manu
Andende a sa bratzeta e in bonu coro
Dae sa Nurra  a su Logudoro
Si passat a Gaddura e Campidanu
Totu abojat provintzia de Nugoro
Ozastra, Barigadu  ‘e Oristanu
Mariedd’ e Ossi est su regista
In umilesa  sa fide si nd’ achista. 

Nessun commento:

Posta un commento