mercoledì 2 novembre 2011

possessu....


Su possessu

Potende fagher  como a bisu meu:
aio postu  calchi cundiscione
chi diat dar’ alenu  e recreu
e a donzi  criadura  un ‘ucone.
Fatu l’aio pro amor’ e Deu
e pro ochire su chi cuntra nos ponet,
cuss’ istrumentu  chi de s’umanidade
est  sa ruina, fog’ in disamistade.

Est maleitu cando  leat s’unore,
sa dignidade, in conca  su cherveddu,
onzi  pessada  inie est attore
paret  punza ficcada a malteddu.
Est  de s’anim’ e  coro  s’esattore
ca ponen  fat’ a isse  che cateddu,
paret s’abistu  fat’ eternidade
mischinu  postu est  in piedade.

Cando si mustrat chin sa cara sua
est  biculu  ‘e ferru ruinzadu,
oburu  de pabiru a sa cua
leat sa fromma  de chie l’at criadu.
S’avididade in su possess’ annua-t
no bastat mai, su ch’ at manigadu,
no premiat sa bona calidade
dat a su malu e bonu in famidade.

Nessun commento:

Posta un commento