venerdì 4 novembre 2011

sa galdellina


Sa galdellina

Una puzone  ‘e cantu  canarinu
at fattu sa pasada  su manzanu,
subr’ e  una piant’ e mandarinu
chin notas  frecuentes a pianu.
m’ana sighidu  in totu su caminu
fatu m’an postu , fin’  a logu  luntanu,
in conca m’est intradu  cussu sonu
chi finas  corpu e mente sun a tonu.

Est  in natura  cussa melodia
chi  nos dat su manzanu  in bonora,
cando si ponet  pé , a bia..’ia
sos bonos passos  chi nos gighen a fora.
Sighende  cussu sonu in armonia
s’ idet  die  semper bell’ otora,
sos disaogos e totu sas pigadas
parene  nudda  in paris o faladas.


Nessun commento:

Posta un commento