mercoledì 30 novembre 2011

a s'improvisu...chin Pintore

Poetende  a s’improvisu..chin Pintore


A mie paret custu gruppu minore
senza mancu lu cherrer si ch'ses mortu,
como bos giamat'a s'appellu pintore
pro lu torrare in vida, e poi risortu
calchi gara faghimos a primore,
tantu de no nde pelde s'acunnortu.
Narademi bois chi sezis prontos
in poesia a saldare sos contos.


Lussorio Cambiganu

De custu grupu pagu eo ischia
E gratu como rispond’ a s’invitu
Beppe mi punghet che a un eritu
Idende si paraulas m’essia-n
Si tue de ammie fis apitu
Accolla  sa  pobera poesia
Cussa  chi mi donat sa conca mia
Pro dare piaghere a custu situ.Deo ti naro solu benennidu
proite isco puru cantu ales,
semus pagos peroe no ba males
deghe e otto semus as bidu,
es minore su gruppu ma s'est'unidu
intramos puru in temas geniales.
Cun sos ateros amigos a cunsonu
passamos in allegria un'ora in bonu.


Lussorio Cambiganu

Tue chi semper rispundes a tonu
As in sa mente temas geniales
No bastan  de paraulas  cuintales
Bi cheret arte, frigura  e sonu
Tando chin orofinos  ispeziales
Si cosin versos  e atera cosa ‘e bonu
No b’at  paura ma solu disizu
Cando  babbu faeddat  a su fizudeo fortzis soe su pius umile
de totu custa sarda manna corte,
peroe chi de cantare tenzo sorte
m'agradat a tenne caru su cuile.
Tue mi faeddas cun coro gentile
ca l'ischis no so robustu ne forte.
Aboltas si oltana puru sos chelveddos
e mi fuo a su sonu de i malteddos.


Lussorio Cambiganu

Tando est chi tue ides sos isteddos
E campos  ogados  a beranile
Ca mannu est su tou istile
Fatu che  iscultore in iscalpeddos
Tue chi no connosches sa vile
Lintura ‘e pes  comente sos catteddos
Naras  in cantu  su chi conca tua
Ti dettat e no faeddas a s’accua.A mi che pigare a su poju
mai apo pensadu sena meritu.
Es solamente innoghe s'aboju
cantende sena sonu in'iscrtu.
Lu faghimos setzidos in s'abitu
senza tenne paura de su forroju;
chi aberi sa conca perra perra
poninde sa carena in cuntierra.


Lussorio Cambiganu

Est  pro  gosare, no zeltu pro gherra
Chi de paraula faghimus sa virtude
Che  domadore  chi a caddu rude
Li ponet  sa briglia e isse s’isperra
Comente  onz’ animale in gioventude
No cheret nudda chi a isse l’inserra
Solu innanti connoschet  su padronu
Chi in sa doma l’at fattu mannu donu.

Nessun commento:

Posta un commento