mercoledì 2 aprile 2014

su bolu 'e s' astore


su bolu  'e s' astore


Tue c’ as impignadu
Su coro e sa fortuna
 Como chi tantu ses bolende in altu
Su chi as disizadu
No est zeltu sa luna
 Ma de fagher in vida cussu saltu
Che su bol’ e s’astore
Gai  pigat in  core
S’ ardore  zegu de  dies  de maltu
No est vana s’ impresa

Cando  ti dat  in bida cuntentesa

Nessun commento:

Posta un commento