sabato 19 aprile 2014

atera PascaAtera Pasca

Atera Pasca, fiore galanu
Impar’ a tie cherzo fiorire
Ocannu puru in di’ e beranu
A fin’ abrile devimus cumprire
Sempre istrintu ti git’ in sa manu
Finas a cando no ant a finire
Crastos e rughes postos in caminu
Chi alu cuan disizu divinu

1 commento: