mercoledì 2 aprile 2014

Su bellu ‘e sos ammentosSu bellu ‘e sos ammentos

Proite namus  semper chi fit bellu
Su tempus  passadu  e pius non ch’ este?
Comente  unu matul’ e gravellu
Chi bessit dae sa tupa in logu areste
Bellu e bonu su ‘’inu  in carradellu
Cando minore  cumponiat  sa  beste
Bellu che mai  su tempus  in  bidda
A sa prim’ abba  a nuscos de armidda

Bellos  sun  totu custos sentimentos
Cando  pienan  s’ anim’ e sa vida
Sabores, nuscos, amores  currentes

Cust’ est s’ arcanu chi ligat sas zentes
a sa mancada, benit s’ intristida
e  bellu torrat solu in sos ammentos


Nessun commento:

Posta un commento