domenica 1 dicembre 2013

su diritu


Su diritu

Si giustu est su dovere
It’ est  in su dovere chi est giustu?
Dudas chi dant anneu
In mesu a su dolu o piaghere.
Su frutu de s’ argustu
Est bonu  cando est furadu o meu?
Dubbios e dimandas
Postos  dae semper .. solita risposta
“sa lege l’ at detzisu”
“Pro bene de su populu l’ at posta”
Mancu su paradisu
Ti cheret si no cumpris  s’ iscritu
Lu narant sos zuighes
Chi  deves in sa vid’ andare dritu
Ebbai totu serviles
Semus de leges  emalu  diritu
Siant  de atza o viles
Iimpresonados  totu nois semus
Chena gulpa peruna
Cundenna  chi  no torrat ma’ in segus.

Nessun commento:

Posta un commento