domenica 1 dicembre 2013

custu amore - boltadura dae "questo amore" ...di jacques prevert
custu amore boltadura "questo amore" ...di jacques prevert 


Cust’ amore
Gai violentu
Gai fratzile
Gai tenneru
Gai disisperadu
Custu amore
Bellu che sa die
E malu che su tempus
Cando su tempus est malu
Cust’ amore gai beru
Cust’ amore gai bellu
Gai cuntentu
Gai  allegru
E chi si nde faghet befe
Tremulante de paura comente una criadura a s’ iscuru
E gai seguru de sé
Comente un’ omine trancuillu in coro a sa note
Cust’ amore chi impauraiat sos ateros
Chi los faghiat faeddare
Chi lis faghiat  sa chitza mala
Cust’ amore ispiadu
Ca nois l’ ispiaiamus
Pessighidu feridu apeigadu ochidu negadu e ilmentigadu
Proite nois l’ amus pessighidu feridu apeigadu ochidu negadu ilmentigadu
Cust’ amore totu intreu
Alu  gai biu
E totu solianu
Est tou
Est meu
Est bistadu su chi est ‘istadu
Custa cosa semper noa
E chi no est mai cambiada
Bera comente una pianta
Tremulante che putzone
Calda e bia che s’ istiu
Nois podimus ambos
Andare e torrare
Nois podimus ilmentigare
E pestantu torrare a drommire
Ischidare  peleare imbetzare
Drommire alu
Sonniare sa morte
Ischidare  rier e riere
E torrare a minores
S’ amore nostru est cue
Revessu comente s’ ainu
Biu che su disitzu
Crudele che sa memoria
Macu comente sos rimpiantos
Tenneru che s’ ammentu
Fritu che su marmure
Bellu che sa die
Fratzile che una criadura
Chi nos abbaidat riende
E nos faeddat chena narrer nudda
Et eo l’ isculto tremulante
E abboigo
Abboigo pro tene
Abboigo pro mene
Ti suplico
Pro te pro me pro totu cussos chi si amant
E chi sunt amados
Eja eo lis abboigo
Pro te pro me e pro totu sos ateros
Chi non connosco
Frimmadi in cue
Inue ses
In cue, ‘ue ses bistadu ateras bias
Frimmadi
No ti movas
No ti nd’ andes
Nois chi semus amados
Nois a tie amus ilmentigadu
Tue non nos ilmentighes
No aiamus che a tie in custa terra
Non nos  fatas diventare astragados
Finas si meda atesu semper
E no importat inue
Dae – nos unu sinnu ‘e vida
Meda pius a taldu in sas manchinas de unu buscu
In sa foresta de sa memoria
Pesadinde como
Dae – nos sa manu

E salva – nos.

Nessun commento:

Posta un commento