mercoledì 11 dicembre 2013

cuss' atimu


Cuss' atimu

Meda l’ as lastimadu e piantu
S’ amore de Nina, mai bastante
Fogu ‘e passione chi pro tantu
Ti leat in su coro donz’ istante
Chin s’ arte tua nde faghes ispantu
In versu de bellesa tremidante
Comente tue nde coglis su dolore
De cambu ismuzzurradu dae fiore.

Leas fungutu dae su sentimentu
su chi semper t’ at dadu dol’ e gosu
De  anima su menzus alimentu
Siat in vida  che   menzus reposu
Forza  ti  dat in su patimentu
Alu de issa  ses mere  belosu.
Cuss’ atimu  de  forte intensidade
Chi frimmas  in tempos d’ eternidade.


Nessun commento:

Posta un commento