mercoledì 8 ottobre 2014

triulende


triulende

Tot’ unu imbrogliu nos cheren passare
Comente meighina  pro sa crisi
Naran ch’ est tusciu imbetze est tisi
A gai  sighin  issos a festare
Inue ses bistadu.. inue fisi
Cando  su mundu as bidu derutare
nende chi lu cherias aconzare
e como de totu t'  impadronisi

a totu dias cherrer  sulenare
gioghende in sa rod' e sa foltuna
naras chi das su chelu e sa luna
bastat d' ischire tempus isetare
Cantu menzus  diat  sa cos' andare
Cogliende  disizadas  una-una
pro como  non si nd' at bidu  mancuna
de  totu su  c' as fatu ilgarrigare.


Nessun commento:

Posta un commento