venerdì 24 ottobre 2014

bon' anghelu


Bon’ anghelu


Proite nois  a bias Deus chilcamus
Cando a fac’ a nois est presente
Forzis de Isse nos ilmentigamus
Cando totu est bellu e risplendente
In coro lu tenimus si  l’ amamus
Bastat de lu render evidente
Dae sos ojos e dae su bisu
S’ idet d’ isse mirada e su sorrisu

Isse si mustrat in car’ e sa zente
Non tenet una fromma corporale
De padre Pio at pedidu sa mente
Nendeli ite fit bene et pustis male
Santu Franziscu l’ at giut’ a dischente
Ispozu l’at de su materiale
Ambos an fatu ‘e poberu s’ inchinu
Però a Deus an apidu ighinu

Fatende  pagu ‘e mente a su Segnore
Cando su mundu  pariat divinu
Si como torrat sa vist’ e minore
Finas su Ninnieddu  est vicinu
Presepiu chin lanedda et amore
 daian su sabore bucantinu
Como totu sos oros de sa terra
S’ impitan pro vanesiu o fagher gherra

Est beru chi como sa vid’ est dura
Gulpa de s’ uman’ avididade
Cando pessat de crescher fura –fura
E no fatende cont’ e abilidade
Sa cheja sol’ a Deus at in cura
Ma no est isse in sa realidade
Deus in terra est intro ’e sa zente
Parende  orijas  est elocuente

Naran  omine est dulch’ e ranchidu
A bias  tristu e pustis cuntentu
S’ est bonu, narant  tontu c’est naschidu
de abbistu nde  faghen su  monumentu 
ma forzis alu  nudda est peldidu
Si Deus gighet a su coro tentu
No est  s’esser de cheja fervente
ma d' ‘ider cussa lugh’ isplendente.

Non b’at de pelder  tempus in s’ isetu
De l’ider cando  s’ est recuende
Mancari in su balcone dirimpetu
Chi  paret, siat  isperiende
torr’ a narrer c’ abbitat in su petus
A faca de su musculu pompende
In sambene lu faghet navigare
de corpus chi l’ ischit  ospitare

pro cantu  si non si  fit  riveladu
Aite fit naschida sa terra?
Solu pro fagher paghe e pustis gherra
E lassare su mundu triuladu?
Gai tot’ in miseria fit restadu
su male  solu  inie totu  inserrat
Ma ischende de sa fide rivelada
Onz’ olta dae miseria s’ est pesada

 De onzi male nde faghimus rughe
E l’ ilfelchimus sempre fitianu
cando s’ iscuru che leat sa lughe
 damus gulpa poveru cristianu
disizos malos atesu nos jughen
de’ nos dare un’ istrinta ‘e manu
sempre  binchet sa forz’ e s’ egoismu
de  podère, avidu e narzisismu.

Populos sun de onzi continente
Sa cara, tratu ’ e s’ espressione
de unu Babbu solu de sa zente
chi pregat in divescia religione
sun modos de passadu e presente
chin dan una divescia opinione
ma totu isperian su chelu in pizu
chilchende d’ ider de Deus su fizu

De totu su chi legio o c’ ap’ iscritu
Nudda agiunghet a cuss’ evanzelu
Totu paret jaru, totu dritu
Pro arrivire a gianna ‘e chelu
No ti fatas dimandas ne cuntritu
A faca b’ est presente  bon’ anghelu
Cussu chi tantu nos paret assente
E puru  nos faghet de assistente.Nessun commento:

Posta un commento