mercoledì 17 dicembre 2014

a Brunu Agus

a Brunu Agus


De palcu, fitzu e babbu
Nd’ as fatu sa dimora
Inue curren abbas cristallinas
Sos versos chen’ agabbu
Bi samunas donz’ ora
Cogliende de virtudes sas istrinas
Totu pones in cantu
Umilesa t’ est bantu
E rendes donzi ratu chena ispinas
Ti siat bona sa die
Comente benidore gai siet

Nessun commento:

Posta un commento