lunedì 17 novembre 2014

bisonzu umanuBisonzu umanu

Cando   pesat  in chelu che astore
 E lassat  alas a  botzas de  bentu
Sos versos  tesset  in  or’ e arghentu
Miscende  in armonia  donzi sentore
At esser  de  sa vida  odiu o amore
O d’ animu  su tristu  o su cuntentu
Tempesta   d’ amargura o sentimentu
Chi iscapat  dae  fungutu de su core  

Su sole  ch’ intrat a primu manzanu
Si  mudat  in colores  de  sa  domo
Luego, a s’ abbeltura  ‘e su balcone

Si  fuit su ch’ in sa note fit bijone.
Gai  s’ ammentat  chi deris che como
Su  versu  est  beru bisonzu umanu.


Nessun commento:

Posta un commento