sabato 27 settembre 2014

Remundu Piras -- sa roda


^^^^^^^^^
Comente narat biadu Remundu
Foltuna andat  dae ‘olta in bolta
Issa girat  che su raju  in tundu
E gai sa vida faghet  ziraolta
Prima in subra e pustis  in fundu
Difitzile resultat sa regolta
Bi cheret sa forza  ‘e su penseru
Umile tratu  et  animu lizeruRemundu Piras:

Nisciuna cosa durat in su mundu,
né pena, né affannu, né amìru.
Sa vida est roda de carru a tiru,
imprejonada in d'unu circiu tundu;
su raju ch’est a subra in primu giru
ruet a suta a su giru segundu.
E tando est una cosa assoluta:
su chi prima fit subra com’est suta...

Nessun commento:

Posta un commento